Entertainment & Arts

재규어를 입양해 키운 팬서

재규어를 입양해 키운 팬서

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대박 새끼 때부터 키운건가

동물들 아기일 때는 다 귀여운듯ㅠㅠㅠ

둘이 얼굴 맞대고 자는거 졸귀탱이네ㅜㅡㅜ

close